نماز لیلة الدفن

23 دی, 1397
سنگ قبر

نحوه خواندن نماز وحشت یا نماز لیله‌الدفن

زمان خواندن نماز شب اول قبر «نماز لیلة الدفن» را در هر موقع از شب اوّل قبر مى توان بجا آورد، ولى مناسبت تر است در […]