متن غمگین

1397/09/21

شعر برای سنگ قبر مادر

1397/09/21

شعر برای سنگ قبر پدر